Chef förbereder medarbetarsamtal

Som chef förbereder du medarbetarsamtal genom att svara på frågorna nedan.
Svaren skickas till adress du anger.

* anger obligatoriska fält

Produktivitet*
Kvalitet & Professionalism*
Samarbetsförmåga*
Förändringsbenägenhet*
Kommunikation*
Kreativitet*
Initiativförmåga*

Produktivitet innebär att vi bedömer hur mycket arbete som utförs med en viss insats 
i tid, pengar eller andra resurser.
Detta innebär inte alltid att den som arbetar hårdast 
är den som producerar mest.
Det gäller att arbeta effektivt.
Det kan även vara så att i stället för producera en mängd rapporter, så kan det eventuellt fungera med en ny form av rutin, som innebär fler sammanställningar.
Vi ska arbeta med sådant som tillför ett mervärde eller är en nödvändighet.
När någon medarbetare får en viss mängd arbete utförd med mindre resurser – tid, pengar eller annat – och med fastställd kvalitet så har produktiviteten ökat.

Professionalism innebär att vi utför arbetet med optimal kvalitet.
Det innebär inte att allt ska vara perfekt.
Vi måste alltid bedöma vad kraven är, internt/externt, och vad innebär det om vi ska höja kvaliteten.
Det kan till exempel innebära att vi kan utveckla en ny produkt som blir helt perfekt, men som fördröjer projektet med många månader.
Vilket i sin tur kan förorsaka stora kostnader.
Ett uttryck är kvalitetsbristkostnad som innebär att vi alltid måste väga in vad det innebär för kostnad att genomföra något på ett visst sätt.
Kostnader ökar dramatiskt om ett fel i en produkt levereras till kunden i stället för att vi åtgärdar felet innan leveransen sker.
Med kostnad avser vi inte enbart det som är direkt mätbart utan sådant som kan påverka företagets renommé och varumärke.
Vi vill att allt arbete med god kvalitet.
Det räcker inte att produktkvaliteten är hög.
Varje brev, telefonsamtal, broschyr etc skall visa att vi tar kvalitet på allvar.

Samarbetsförmåga innebär att vi aktivt medverkar till att skapa ett bra samarbetsklimat internt och externt.
Det innebär också att vi medverkar till att påverka andra som är mindre bra på att samarbeta.
Samarbete skapar förutsättningar för att underlätta arbetet och att samtligas kompetenser och synpunkter tas till vara.
Genom att samarbetsförmågan förbättras effektiviteten och arbetsglädjen.
Säljarna använder ”relationsbyggande” som det bästa hjälpmedlet i kontakten med kunderna det vill säga: samarbete.
Grunden för samarbete är viljan och förmågan att lyssna på andra.
Det kräver ibland att vi får ändra uppfattning eller göra vissa uppoffringar.

Förändringsbenägenhet innebär att vi är beredda att ändra arbetsuppgifter, metoder, arbetstider etc för att medverka till att målen uppfylls.
Det innebär också att vi aktivt medverkar till att skapa ett positivt förändringsklimat.
Varje medarbetare ska känna sitt ansvar för att bistå med sina insatser, oavsett vad befattningsbeskrivningen säger.
En ekonom kan t ex hjälpa till på försäljningsavdelningen om de behöver hjälp med akuta arbetsuppgifter.

Det minsta vi kan begära är att varje medarbetare är beredd att lyssna på förslag, till förändringar, med ett öppet sinne.
Eftersom den som utför ett arbete ofta är den som bäst ser möjligheter till förbättringar, är det önskvärt att alla kontinuerligt arbetar med förbättringar.

Kommunikation innebär att vi både informerar och får information.
Det är viktigt att det inte enbart blir en ensidig information.
Vi måste både ge och ta information.
Det är den som ger information som är ansvarig för att säkerställa att den som får informationen har förstått budskapet.
Om vi saknar information om något som är viktigt, är det vår skyldighet att fråga lämplig person om svaret.
Vi ska även stimulera andra ge en tydlig och begriplig information.

Kreativitet innebär att vi söker nya lösningar på arbetsuppgifter, produkter, rutiner etc.
Kreativitet betyder att det är innovativa lösningar och inte enbart en förändring.
Framför allt brukar detta vara viktigt inom produktutveckling och produktionsteknik eftersom det har en stor ekonomisk betydelse inom dessa områden.
Men alla medarbetare kan bistå med sin kreativitet.
Det är viktigt att alla medverkar till att skapa ett klimat där nya smarta idéer kan bli verklighet. 

Initiativförmåga innebär att vi inte väntar på att få direktiv om allt som ska göras.
Vi har ett ansvar för att göra vårt bästa.
Om vi t ex ser att en rutin blivit föråldrad men vi använder den fortfarande, så kan vi göra den ansvarige uppmärksam på att en översyn av rutinen behöver göras.
Det finns en mängd olika tillfällen där initiativförmågan är en stor tillgång.
Den svenska kulturen präglas ofta av att vi lyssnar till information under ett möte.
Vi förstår kanske inte vad som sägs men ingen frågar under mötet.
Sedan finns det olika tolkningar vad som sades.
Det är bättre att vi frågar direkt under mötet.
Säg inte ”det är inte mitt bord” när du ser eller hör något som kan skada företaget.
Agera!