Enkät för medarbetare: ”Upplev arbetsmiljö”

Denna enkät genomförs en gång per år.
All personal på Prisma Tibro ska delta – undantag kan vara timanställd personal som t ex genomför arbete mestadels på annan plats.
Enkäten meddelades vid ett ordinarie personalmöte, måndagsfrukost 2016-05-09, då VD gav personalen info om varför företaget genomför denna enkät.
Var du inte närvarande eller behöver påminnas om något, kontakta Pelle Bäckrud.
Svarsalternativen är en skala där:
1 = Stämmer inte alls
2 = Stämmer delvis
3 = Stämmer ganska bra
4 = Stämmer helt

Svaren skickas in senast fredag den 13 maj 2016.
Tack för din medverkan!

Så hanteras svaren
Ekonomiavdelningen gör en sammanställning efter det att alla svaren har kommit in.
VD, ledningsgrupp och skyddsombud går sedan igenom svaren och beslutar vilka åtgärder som ska vidtas för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Frågor

  1. Jag vet vilka rutiner som gäller vid anmälan av arbetsskada på min arbetsplats. 1234

  2. Jag vet vilka rutiner som gäller vid tillbud och olycksfall på min arbetsplats. 1234

  3. Jag vet vilka rutiner som gäller vid sjukdom och rehabilitering på min arbetsplats. 1234

  4. Jag vet vilka rutiner som gäller vid (misstanke om) missbruk på min arbetsplats. 1234

  5. Jag vet vilka rutiner som gäller för första hjälpen på min arbetsplats. 1234

  6. Jag vet vilka rutiner som gäller vid våld och hot om våld på min arbetsplats. 1234

  7. Jag vet vem som är (huvud)skyddsombud och vilka som är medlemmar av skyddskommittén på min arbetsplats. 1234

  8. Min arbetsplats blir regelbundet rengjord från damm och smuts. 1234

  9. Jag vet vilka interna krav, skriftliga instruktioner och/eller aktuella regler som gäller mina arbetsuppgifter. 1234

  10. Jag följer de interna kraven, skriftliga instruktioner och/eller aktuella regler som gäller mina arbetsuppgifter. 1234

  11. Jag känner till de olika (fysiska/sociala/psykiska) riskerna som finns i mitt arbete. 1234

  12. Jag får löpande information/utbildning om riskerna i mitt arbete, när verksamheten förändras, när utrustning eller maskiner ska bytas ut. 1234

  13. Jag vet vilka rutiner som gäller vid ensamarbete. 1234

  14. Jag vet hur mitt arbete ska utföras för att minimera påfrestningen på armarna, benen, ryggen, stämband och kroppen. 1234

  15. Jag använder de tekniska hjälpmedel som finns på arbetsplatsen för att underlätta mitt arbete eller minska påfrestningen av mitt arbete. 1234

  16. Jag använder och har kunskap om nödvändig personlig skyddsutrustning för mitt arbete. 1234

  17. Jag vet vad som gäller kring brand och utrymning på min arbetsplats. 1234

  18. Jag vet var släckningsutrustning finns på min arbetsplats och hur den används. 1234

  19. Inomhusluften på min arbetsplats känns bra. 1234

  20. Temperaturen på min arbetsplats känns bra. 1234

  21. Belysningen på min arbetsplats är sådan att jag kan utföra mina arbetsuppgifter. 1234

  22. Ljudmiljön på min arbetsplats är sådan att jag kan koncentrera mig på mina arbetsuppgifter. 1234

  23. Ljudnivån från maskiner eller annan utrustning på min arbetsplats är sådan att jag kan samtala med mina arbetskamrater. 1234

  24. Jag vet hur jag ska arbeta med de farliga ämnen som förekommer i mitt arbete. 1234

  25. Jag har tagit del av de särskilda instruktioner som finns kring de farliga ämnena i mitt arbete. 1234

  26. Jag vet vilket ansvar och vilka befogenheter jag har för utförande av mina arbetsuppgifter. 1234

  27. Jag vet vilka ansvar och befogenheter som finns hos medlemmarna i min arbetsgrupp och för min närmaste chef. 1234

  28. Jag får fortlöpande den information som behövs för att jag ska kunna utföra mina arbetsuppgifter. 1234

  29. Jag kan påverka innehållet i mitt arbete och hur mitt arbete ska utföras. 1234

  30. Jag har användning för min utbildning, kunskap och kompetens i mitt arbete. 1234

  31. Jag har regelbundna utvecklingssamtal med min närmaste chef. 1234

  32. Utvecklingssamtalen medverkar till att jag kan säga vad jag tycker kring min utveckling och mina önskade förändringar. 1234

  33. Jag deltar i/känner att jag kan påverka i diskussioner om målen för mitt eget eller min arbetsgrupps arbete. 1234

  34. Jag får den kompetensutveckling/vidareutbildning jag behöver för att kunna utföra mitt arbete. 1234

  35. Jag vet vilka resultat arbetsledningen förväntar sig av mitt arbete. 1234

  36. Jag får information om när målen eller kraven kring mitt arbete förändras. 1234

  37. Jag känner att jag kan påverka i diskussioner om utvärdering och uppföljning kring mitt arbetes mål och resultatkrav. 1234

  38. Arbetsmängden/arbetsbelastningen är för låg/för hög. 1234

  39. Jag förstår inte vissa av mina arbetsuppgifter. 1234

  40. Samarbetet i min arbetsgrupp fungerar bra. 1234

  41. Kommunikationen i min arbetsgrupp fungerar bra. 1234

  42. Arbetsmängden/arbetsbelastningen för mig är rimlig även om arbetskamrater är sjuka eller lediga. 1234

  43. Resultatkraven på mitt arbete stämmer med min förmåga, kompetens och kunskap. 1234

  44. Jag deltar aktivt och regelbundet på arbetsplatsmöten eller motsvarande. 1234

  45. Jag ställer frågor när jag inte förstår och uttalar mig också när min uppfattning skiljer sig från övriga mötesdeltagares/ledningens. 1234

  46. Jag tar öppet ställning i konflikter som uppstår i arbetsgruppen, mellan arbetskamrater eller mellan mig själv och andra. 1234

  47. Jag medverkar aktivt till lösning av de ev. konflikter som uppstår i arbetsgruppen, mellan arbetskamrater eller mellan mig själv och andra. 1234

  48. Jag har tillräcklig kompetens inom våra IT-system för att utföra mitt arbete såsom det är tänkt med systemen som verktyg. 1234

  49. Jag är nöjd med de IT-system och mjukvaror som är väl anpassade till att hjälpa och avlasta mig i mitt arbete. 1234

  50. Jag känner frustration och blir stressad av att våra IT-system inte fungerar på ett effektivt sätt. 1234

  51. Jag anser att jag är delaktig och gör mitt bästa för att skapa en god arbetsmiljö. 1234

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt meddelande

  Kryssa ur den här rutan för att visa att du är en människa och inte en skräp-post-robot. Tack!