Hållbarhet
Agenda 2030

PrismaTibro har alltid förknippats med hållbarhet. Ordet hållbarhet kan ha flera olika betydelser beroende på vilka aspekter som studeras. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är tre exempel. Nedan kan du läsa mer om Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.
Så arbetar vi på PrismaTibro just nu och det vill vi åstadkomma i framtiden.

Nyheter som relaterar till Agenda 2030

PrismaTibro siktar på målen i Agenda 2030

Bekämpa fattigdomPrismaTibro gör det möjligt för minst 35 personer att försörja sina familjer.
För oss är också CSR en viktig del. Företaget stödjer Ankarstiftelsen, en insamlingsstiftelse som bland annat arbetar med mikrolånsprojekt.

Bekämpa svältPrismaTibro har under många år stöttat Ankarstiftelsen som ägnar sig åt påverkansarbete i bland annat Colombia. Detta genom att exempelvis dela ut mat i det som kallas Ankla Center, en fritidsanläggning för barn. 

Hälsa och välbefinnandePå PrismaTibro kan målet om hälsa och välbefinnande ses ur två perspektiv. Internt, då vi värnar om vår personal. Det är viktigt att våra anställda mår bra och ges de förutsättningar som krävs för detta.
Vi ser till att all personal får göra hälsoundersökningar i ett givet intervall.
Alla anställda får möjlighet att träna gratis på gymmet tvärs över gatan en gång i veckan. Utöver detta erbjuds också friskvårdsbidrag, vilket utnyttjas av cirka hälften. 

PrismaTibro hjälper även till externt genom Ankarstiftelsens arbete i form av fotbollsskolor i Colombia. Vi sponsrar också idrottslivet i vår egen kommun.

Kvalificerad utbildningGenom vårt engagemang i Ankarstiftelsen bidrar vi till skolbyggen i Colombia. Lokalt tar vi emot studiebesök och prao när det finns anledning till det. Vi erbjuder sedan 2022 också praktikplatser genom Tekniksprånget, vilket är ett initiativ där unga får chansen att prova på teknikbranschen. I framtiden planerar PrismaTibro dessutom att ta emot högskolestudenter i samband med NFK, Näringslivsförlagd kurs, och examensarbeten.

 JämställdhetFör oss på PrismaTibro är jämställdhet och jämlikhet två mycket viktiga frågor. Vi ser att det handlar om rätt person på rätt plats, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning etc.
Alla ska bemötas lika och med respekt. 

Rent vatten och hygienPrismaTibro är ett miljöcertifierat företag enligt ISO 14001. Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minska negativ miljöpåverkan på luft, vatten och land. Vi bidrar till byggandet av vattenreningsprojekt i Colombia.

Energi – prisvärd och renGenom våra ledarmaturer är vi en del av målet om hållbar energi för alla. Närvarostyrda Prisma Light släcker ned eller minskar effekten när ingen är i närheten. Vi hade gärna växlat över till en solcellslösning på våra armaturer, men i dagsläget ser vi inte en tillräckligt utvecklad teknik.

Hederliga jobb och ekonomisk tillväxtPrismaTibro följer de svenska kollektivavtalen. Vi anser att alla ska ha samma möjligheter oavsett kön, ålder eller etnicitet. Denna inställning har resulterat i att vi 2018 fick pris för vårt mångfaldsarbete. På PrismaTibro spelar det ingen roll var du kommer i från – med rätt förutsättningar från arbetsgivaren och rätt inställning finns en plats för alla på arbetsmarknaden. Det tror vi leder till ekonomisk tillväxt.

Tillverkning, utveckling och infrastrukturEtt av våra huvudmål. I vår strategiska utvecklingsplan ligger fokus på infrastrukturen genom de övergångssignaler och armaturer som vi tillverkar. Dessa har redan många funktioner som tar hänsyn till miljön och fortsätter ständigt att utvecklas.

Vi ställer oss ofta frågan ”Görs detta moment på rätt sätt, eller går det att effektivisera utan felaktiga konsekvenser?” Utan innovation kommer ett teknikföretag inte särskilt långt. PrismaTibro måste följa med och helst befinna sig lite före utvecklingen för att överleva.

PrismaTibro är certifierat inom kvalitetsledning enligt ISO 9001 för att säkerställa kontinuerlig utveckling och förbättring av våra produkter.

Minska ojämlikhetOm alla hjälps åt kan världen utvecklas till det bättre. Delmål 10.1 handlar om att minska inkomstklyftorna, vilket är något som PrismaTibro engagerar sig i genom exempelvis Ankarstiftelsens mikrolån.

På PrismaTibro bestämmer vi inga löner beroende på kön eller dylikt. Diskriminering är inte tillåtet och alla tecken på sådant hanteras omedelbart.

Hållbara städer och samhällenMed våra produkter hoppas vi vara en del av det hållbara samhället. PrismaTibros produkter ska hålla länge och komplettera den smarta staden, där stort fokus läggs på miljön. Ett exempel är vår övergångssignal, Prisma Daps, som ska underlätta flödet i trafiken. Ett annat exempel är vår närvarostyrning av belysning – rätt ljus på rätt plats leder till energibesparingar, men också till en bättre miljö för både djur och människor.

På PrismaTibro tänker vi alltid inkluderande, något som ska vara en självklar del av det hållbara samhället. Prisma Button ska hjälpa dig att öppna dörren, oavsett om du står på två ben, sitter i rullstol, har med dig en rullator eller inte orkar öppna dörren manuellt. Tillgänglighet för alla är nödvändigt i ett hållbart samhälle.

Prisma Daps är utvecklad och fortsätter att utvecklas med organisationer som SRF, Synskadades Riksförbund. Detta för att säkerställa att personer med exempelvis synfel kan ta sig fram i staden.

Ansvarfull konsumtion och tillverkningPå PrismaTibro produceras allt på kundorder, vilket gör att det inte finns någon överproduktion där stora volymer blir oanvändbara efter en tid. Att minska svinn är en viktig del i hållbarhetsarbetet på PrismaTibro. Vi levererar endast så många meter kabel eller kablage till våra armaturer och övergångssignaler som kunden behöver. Redan idag ges manualer till våra produkter genom en QR-kod istället för i pappersformat.

Vi återanvänder plastemballage samt använder EU-pallar, alltså lastpallar som skickas in och används igen. Våra kartonger är anpassade till produkternas storlek och vi ser till att packa i så mycket som får plats i lastpallarna. Vi använder allra helst papper för att skydda våra produkter, men i vissa fall behövs nedbrytningsbar plast.

KlimatåtgärderVi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. På PrismaTibro ska det vara naturligt att ta tåget när det är möjligt. Att reducera fossilt drivna tjänsteresor och att beställa från leverantörer i närområdet, det vill säga minska våra utsläpp i scope 3, ska utgöra en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Scope 3 täcker de indirekta utsläpp som en verksamhet orsakar. Dessa utsläpp omfattar hela värdekedjan – från leverantörers till kunders utsläpp, samt tjänsteresor, pendling etc.

PrismaTibro är en del av koncernen Addtech som har utformat ambitiösa hållbarhetsmål. Addtech vill minska sin koldioxidintensitet med 50 procent till år 2030. I fokus ligger effektivisering och att gå över till mer koldioxidsnåla transporter. För att uppnå målen krävs samverkan med kunder och leverantörer. Addtech är även medlemmar i UN Global Compact, ett företagsnätverk med 10 principer som syftar till allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor. Medlemsföretagen är förpliktade att varje år rapportera hur arbetet med de olika principerna har gått.

Livet i vattenVi använder ibland t ex plast i vårt emballage men för oss är det då naturligt att se till att det är nedbrytningsbart.

Livet på landGenom vårt arbete med smart belysning är vi med och bidrar till att minska det som kallas ”Light Pollution”.
Vi är också medlemmar i El-kretsen i ett led att ta ansvar hela vägen för våra produkter.

Fred, rättvisa och starka institutionerI delmål 16.5 beskriver FN hur mutor och korruption ska bekämpas. Detta är ett mål som PrismaTibro står helt och fullt bakom. Vi kommer aldrig att vara delaktiga i en affär som innefattar korruption eller på annat sätt är oacceptabel.

Vi arbetar dagligen med ett inkluderande, mottagligt och representativt beslutsfattande. Alla ska ha lika stor möjlighet att komma med förslag och vi accepterar inte någon form av diskriminering.

Genom samarbetet med Ankarstiftelsen hjälper vi också till att föra Colombias barn från otrygga miljöer och kriminalitet genom till exempel fotbollsskolor.

PartnerskapFör att skapa en bättre värld krävs samarbete över landsgränserna. PrismaTibro har samarbeten i många olika länder. Nederländerna, Irland och Danmark är bara några exempel.

Genom vårt samarbete med till exempel Ankarstiftelsen förbättras också tillvaron för människor i andra delar av världen.