PrismaTibro del av Addtech AB

Addtech AB är ny ägare sedan juli 2018

Addtech AB förvärvade samtliga aktier i Prisma Teknik AB och Prisma Light AB i juli 2018.
Knappt ett år senare, i april 2019, fusionerades Prisma Light och Prisma Teknik till ett enda koncernbolag: PrismaTibro AB.

Addtech AB är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern.
Verksamheten består av cirka 120 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar till kunder inom framför allt tillverkande industri och infrastruktur i ca 20 länder.
Addtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt.
Hållbarhet är en av Addtechs viktigaste aspekter.
Koncernen är bland annat med i UN Global Compact.

Stannar i Tibro

PrismaTibro hör hemma i Tibro. Addtechs filosofi kännetecknas av småföretagande i stor skala.
Därför är det en given självklarhet att PrismaTibro även i fortsättning ska bedriva all utveckling, tillverkning och försäljning i Tibro.

Personalstyrkan intakt

Företagsledning, ledningsgrupp och personalstyrkan förblir intakt.
För oss alla som arbetar på PrismaTibro, för våra kunder och leverantörer är det med andra ord – business as usual.

Det är Addtech AB

Informationen nedan finns, på Addtechs hemsida – KLICKA HÄR – men
vi gör den lättillgänglig för läsning här och nu då du redan är här!

Framgångsrika entreprenörsbolag i stor skala

Addtech har drygt 2 300 medarbetare i cirka 130 dotterbolag, en årsomsättning om cirka 8 miljarder svenska kronor och försäljning till ungefär 20 olika länder.
Frihet under ansvar är den grundläggande princip som genomsyrar organisationen.
Dotterbolagens självständighet är viktig för att behålla och rekrytera duktiga medarbetare och entreprenörer.
Varje dotterbolag har möjlighet att växa och utveckla verksamheten så länge som de följer addtechs affärsmodell och ramverk.
Addtech detaljstyr därmed inte bolagen men utövar ett aktivt ägarskap genom styrelsearbete.

Framgångsfaktor

Småskalighet i stor skala
Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet.
Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling. Detta sker i alla dotterbolag inom Addtech. Dessutom utvecklas koncernen genom förvärv av nya dotterbolag vilka möjliggör en expansion till nya marknader och ett breddat utbud av nischade produkter och tjänster.
Addtechaktien är noterad på nasdaq Stockholm. Addtechs räkenskapsår omfattar perioden 1 april-31 mars.

Dotterbolag

Frihet under ansvar
Addtechs framgång bygger på en effektiv och decentraliserad bolagsstyrning. Frihet under ansvar innebär att dotterbolagen är fria att driva och utveckla den operativa verksamheten så länge som de följer Addtechs affärsmodell, finansiella mål och koncerngemensamma spelregler. Förvärv av verksamheter är en viktig del i affärs- och organisationsutvecklingen även för dotterbolagen.
Moderbolaget tillhandahåller en rad verktyg som bidrar till dotterbolagens effektivitet och lönsamhet. Verktygen finns inom områden som juridik, ekonomi, utbildning, kvalitet och it-system samt ramavtal för inköp av tjänster.

Marknadsledande inom väl utvalda nischer

Den gemensamma nämnaren mellan dotterbolagens affärsidéer är att de marknadsför och säljer tekniska produkter inom utvalda nischer. Oavsett om dotterbolagen bedriver teknikhandel eller har egen produktion så är addtech en teknikpartner och specialist som hjälper kunderna att hitta både rätt teknisk lösning och produkt.
Dotterbolagens tekniska kompetens, långsiktiga kundrelationer och en god förståelse för kundernas verksamheter har skapat samarbeten med världsledande företag, så som ABB, Ericsson, Novo Nordisk, Sandvik, Tetra Pak och Volvo.

Kärnvärden

Ansvar som ger frihet
För att vi ska kunna leva upp till vår vision om att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel måste vi leva efter våra kärnvärden, det vi kallar vår själ. Denna hjälper oss utvecklas och ger oss trygghet i arbetet eftersom vi vet vad som förväntas av oss.

Hela vår företagskultur och filosofi kan sammanfattas i fem ord. Om alla ska trivas och utvecklas på Addtech måste vi vilja dela värderingarna.

Enkelhet
Enkelheten speglar vårt sätt att arbeta. Det innebär inte att vi ska arbeta snabbt och slarvigt, utan att vi ska förenkla problemställningar och inte förlora oss i ett hav av detaljer. Det ska vara enkelt för våra kunder och leverantörer att samarbeta med oss. Det innebär att vi måste vara tydliga och konsekventa i vårt förhållningssätt. Det ska även vara enkelt att arbeta inom Addtech – målen ska vara tydliga, metoderna enkla, beslutsvägarna korta och ansvarsförhållandena klara.

Effektivitet
Det är viktigt att göra rätt saker på rätt sätt. Det är bättre att göra rätt saker, men kanske inte helt perfekt, än att göra fel saker på ett lysande sätt. 80 Procent av vår framgång bygger på att vi gör rätt saker, 20 procent på att vi gör dem på rätt sätt. Effektivitet inom organisationer bygger på att värdet av det som produceras ska vara högre än kostnaderna för produktionen i sig.

Förändring
Förmågan att utvecklas, växa och förändras när det behövs, är en förutsättning för framgång. På Addtech måste vi kunna anpassa oss till nya förutsättningar, nya kunder och nya utmaningar på en marknad i ständig utveckling. Därför är det viktigt med en konstruktiv och positiv attityd och ett öppet sinne för de nya möjligheter som förändringar innebär.

Ansvar och frihet
För att kunna ta beslut måste vi kunna ta ansvar för det vi gör. Inom Addtech har vi frihet under ansvar men aldrig frihet utan ansvar och inte heller ansvar utan frihet. Vår decentraliserade organisation kräver det för att fungera. Vi ska ha tydliga ansvarområden när det gäller både: kunder, produkter, funktioner, lönsamhet och resultat. Frihet innebär också att det är upp till varje dotterbolag att välja både vilka leverantörer som ska anlitas och vilka typer av kunder som ska bearbetas. Även individen ska känna frihet att fatta egna beslut och slutföra affärer eftersom det är dotterbolagen som står närmast marknaden.

Driva småskalighet i stor skala – frihet under ansvar

Dotterbolaget

 • Driver sin egen verksamhet
 • Krav på: tillväxt, lönsamhet, utveckling

Addtechs resurser

 • Samordning: Addtech-koncernern
 • Finansiellt regelverk – rapportering, bank, treasury, valuta, intern/externa revision
 • Policys
 • It-strategi
 • Bonussystem
 • CSR
 • Affärsskola
 • Nätverk/möten
 • Upphandling – försäkring, bilar, transport, telefoni/it

Affärsidé

En länk mellan tillverkare och leverantör
Addtechs affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur. Vi tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde genom att vara en kompetent samarbetspartner för kunder och tillverkare. Det innebär att vi ska tillföra värde, antingen genom att hjälpa kunderna att producera sina varor mer effektivt, eller genom att bidra till att deras produkter blir mer konkurrenskraftiga.

Framgångsfaktorer
Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech haft en god omsättnings- och lönsamhetsutveckling. Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling. Följande är de viktigaste faktorerna bakom vår framgångsrika affärsmodell.

Våra medarbetare
Affärsmodellen förutsätter att det finns medarbetare som genom affärsmannaskap, hög teknisk kompetens och entreprenörskap kontinuerligt utvecklar befintliga och nya affärer. Medarbetare som trivs, utvecklas och driver på försäljningen av produkter, lösningar och delsystem med stort mervärde för kunden är därmed affärsmodellens viktigaste framgångsfaktor.

Decentraliserad organisation
Addtech består av ett hundratal bolag som drivs med stor frihet under ansvar för såväl individer som för respektive dotterbolag. Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet. Genom att bedriva småskalighet i stor skala optimeras det lilla företagets möjligheter till långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Konsekvent agerande och djupt förankrad företagskultur
Addtechs verksamhet kännetecknas av en väl förankrad företagskultur som bygger på bland annat strategisk agerande, god planering, långsiktighet, genomtänkta beslut och effektivt genomförande. Dessutom kännetecknas Addtech av starkt lönsamhetsfokus och etiskt företagande.

Ledande inom värdeskapande teknikhandel
Addtechs vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Det innebär att vi ska vara en mervärdeskapande länk mellan tillverkare och kunder och erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till industriföretag.

Mål

Finansiella mål
Addtechs finansiella mål är att skapa tillväxt i kombination med lönsamhet. Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling.
Lönsamheten i varje dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som relationen mellan rörelseresultat (R) och rörelsekapital (RK).
R/RK premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger möjlighet till positivt kassaflöde och förutsättningar för långsiktigt lönsam tillväxt.

Verksamhetsmål
Addtech ska vara ledande inom värdeskapande teknikhandel och uppfattas som den mest kompetenta och långsiktiga samarbetspartnern av både våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Strategier

Marknadsledande positioner
Addtech ska vara marknadsledande och finnas inom särskilt utvalda nischer med högt kunskaps och teknikinnehåll där kunderna efterfrågar noggrant utvalda produkter, lösningar och delsystem, ofta i små och medelstora volymer.
Den marknadsledande positionen är viktigt för en stabil tillväxt och lönsamhet.

Operativ rörlighet
Addtech ska kännetecknas av en flexibel organisation med lösningsfokuserade och innovativa medarbetare som ser nya affärsmöjligheter.
Addtech som koncern ska tillvarata respektive dotterbolags eller produktområdes tillväxtpotential genom att flytta isär eller slå ihop hela eller delar av verksamheter.
Operativ rörlighet innebär även att Addtech ska ha effektiva processer för att integrera nya verksamheter i koncernen.

Förvärv
Addtech ska kontinuerligt förstärka befintliga verksamheter genom mindre förvärv, men även expandera och stärka sina positioner inom utvalda områden. Verksamheten ska även kompletteras genom förvärv av verksamheter inom nya nischer där koncernen har förutsättningar att bli marknadsledande.
En framgångsfaktor för samtliga förvärv är att koncernens affärsmodell kan tillämpas.

Medarbetare
Addtechkoncernens bolag strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare och ge våra medarbetare goda möjligheter till personlig utveckling.
För att identifiera förbättringsområden genomför vi kontinuerligt medarbetar- undersökningar som sedan ligger till grund för kompetens- och verksamhets- utveckling inom koncernen. 

Leverantörer
En stor del av Addtech- bolagens omsättning kommer från vidareförsäljning av globala och marknadsledande leverantörers produkter och lösningar.
Vi arbetar kontinuerligt med att fördjupa dessa relationer och säkerställa att våra leverantörer lever upp till en god nivå gentemot sina anställda och miljön. 

Miljön
Idag kommer mer än hälften av den el som används inom koncernen från förnyelsebara källor. Vi har som mål att kontinuerligt öka den andelen.
Eftersom koncernens bolag i huvudsak ägnar sig åt teknikhandel har verksamheten.
En begränsad direkt miljöpåverkan. Vi arbetar löpande med förbättringsåtgärder inom de områden som vi kan påverka.